De geschiedenis van het Oude Dorp Amstelveen

boek

Samenvatting:
De lange historie van het Oude Dorp Amstelveen; vastgelegd in 1977.

Afm. 20,7 x 15 cm.
Bevat 96 pagina's met een 40-tal afbeeldingen.

Colofoon:
Uitgave: gemeentebestuur Amstelveen
produktie: afd. voorlichting gemeente
tekst: Gast, C.D.; archivaris gemeente Amstelveen en Visser, C.J.; afd. voorlichting gemeente

1e druk: mei 1977
2e druk: aug 1978
3e druk: sep 1981

Verantwoording door de schrijvers (overgenomen uit het boek)

Op 23 februari nam de gemeenteraad van Amstelveen de beslissing om het oude dorp, dat sinds de bouw van een nieuw centrum voor de stad Amstelveen in onzekerheid had verkeerd over zijn toekomst, te behouden en te verbeteren. Jaren eerder waren er wel eens plannen geweest om het dorp af te breken, althans voor een deel, en aan dit historisch plekje grond een andere bestemming te geven.

De beslissing om het dorp te behouden en weer nieuw leven in te blazen was voor de dorpelingen aanleiding om een groot feest te gaan vieren, het Amstelveens Dorpsjuweel, van 2 tot en met 4 juni 1977.

Bij de gemeente rees het plan om de lange historie van het dorp in een boekje samen te vatten. Er bestaat wel een boek "Amstelveen-acht eeuwen geschiedenis" van mr. J.W. Groesbeek, maar dat behandelt de historie van de totale gemeente Nieuwer-Amstel, waarvan Amstelveen eeuwenlang maar een onderdeel uitmaakte. Nog nooit was het verhaal van het dorp als één geheel op papier gezet.

Het lag voor de hand dat er moest worden geprobeerd om het boekje te laten verschijnen ten tijde van het Dorpsjuweel, maar dat betekende dat er maar enkele weken waren om al die eeuwen Amstelveen samen te vatten. Door deze uitermate korte tijd was het niet mogelijk om alle gegevens tot op de bodem uit te diepen. We beseffen, dat we veel moesten laten liggen en dat we lang niet in alles volledig konden zijn. Misschien dat ooit in een herdruk nog aanvullingen kunnen worden verwerkt.

Maar hoe dan ook, er is nu een boekje over de historie van het dorp. Het was nog even moeilijk om te kiezen tussen een beschrijving per onderwerp of per tijdsperiode. Om al te grote sprongen door de geschiedenis te voorkomen hebben wij gekozen voor het laatste. Er zijn dus geen afgeronde onderwerpen zoals "kerk", "bewoning", of "herbergen", enzovoort, maar al die onderwerpen zijn telkens per eeuw in hun samenhang met het tijdsbeeld naast elkaar gezet.

Wij hopen dat de korte tijd waarin het boekje is geschreven geen schade heeft gedaan aan het verhaal als historisch en lezenswaardig geheel.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17